Eestimaa rahvuspark

Kalevi Kull
Viimased aastad tähendavad tähtsat nihet Eesti maa kaitsel. Biosfääri kaitseala, mis haarab kogu läänesaarestiku, Pandivere veekaitseala, mis võtab kaitse alla enam kui terve kõrgustiku, sealsamas suur Endla looduskaitseala, Alam-Pedja kaitseala, Karula rahvuspark, Soomaa rahvuspark, Vilsandi rahvuspark - kõik see on tulnud lisaks lahmakale Lahemaale, kolmekümnele sookaitsealale, sajakonnale muud tüüpi kaitsealale. Kaitsealuste territooriumide maht (14 % Eesti maismaaterritooriumist) on muutunud niisuguseks, et nii külastaja kui kohalik võivad sattuda tavalisest Eestist kaitstud maale õige tihti ja endale märkamatagi. Koguni võib öelda, et kaitstud maa on saanud tavaliseks Eestiks.

Eestis elab palju inimesi kaitsealusel maal ehk looduskaitsealadel. See on tähtis tingimus, mis kogu meie kaitsealade funktsiooni ja tähendust kujundab ning edasist kaitsekorraldust määrab. (Reservaadi-tüüpi, inimese elupaigata ja majandamiseta kaitsealasid on meil ju vaid 0.8 % territooriumist.)

Näiteks Austraalias on kaitsealasid pindalaliselt enam kui Eestis, rahvusparkide maa aga on föderaalmaa, see pole eraomanduses ega majandatav, inimesed käivad rahvusparkidesse vaid turistidena. Niisugune korraldus on kindlasti seotud sellega, et kogu maa on suur ja kaitsealad ei moodusta sellest sedavõrd suurt osa.

Kui kaitsealad on suured, siis nõuab ka nende kaitsetöö suurt personali. Kuna kaitsereziim on formuleeritud kui teatav hulk piiranguid inimeste tegevusele ehk vabadusele, siis tekib kergesti vastuolu elanike huvide ja kaitsereziimi järgimise kontrollijate vahel. Ent usun, et leidub tee haarata elanikud osalisteks kaitse korraldamisel, või veelgi enam, toetuda kaitse korraldamisel peamiselt kaitsealade elanikele ning lisastruktuure luua minimaalselt. See võiks meil võimalik olla tänu maarahva kõrgele haritusele ja ninasarvikute ning elevandiluu puudumisele Eesti rahvusparkides.

Varasematel aegadel on Eestis kohalikke elanikke võrdlemisi vähe looduskaitsetöösse haaratud. Kui nad aga otsustamises osalevad ning kui neid maksimaalselt informeeritakse, peaks see võimalik olema.

Teiselt poolt, väga tähtis on see, et kaitsealade elanikud saavad ise kaitsealuse ökosüsteemi osaks. Üheks kaitstavaks osutub nende eluviis.

Traditsioonilise eluviisi säilitamist on ammu seotud looduskaitse põhiülesannetega. Traditsiooniliste kultuuride kaitset on eraldi rõhutatud ka Rio de Janeiro konverentsi leppes maailma looduse mitmekesisuse säilitamise kohta. Lahemaa rannakülad, traditsiooniline eesti looduslähedane talueluviis, nii päriselanike taludes kui vana arhitektuuri hoidvais ja mahepõllundust harrastavais suvekodudes, on väärtusteks Euroopa mastaabis, ning on möödapääsmatult vajalikud meile endile. Rahvuspargid on alad, kus on võimalik kergemini kui mujal ökoloogilist ja traditsioonilist eluviisi kaitsta.

Kohaliku kultuuri hoidmine kui meie tüüpi rahvuspargi üks funktsioone võiks leida rakenduse ka Setumaa rahvuspargi loomises Värska ja Petseri ümbrusse. Kagu-Eesti taimestik on väga paljude elementidega, mis täiesti puuduvad teistes Eesti osades. Nimetamisväärne loodusväärtus sel alal on Lutepää liivik. Ent enam veel setu keel ja kombestik, ehe rahvalaul ja ürgne usk, millele paralleelnäiteid Euroopast mujalt peaaegu ei leia.

Niisiis, Eestis ei ole kaitsealused territooriumid enamjaolt mitte reservaadid (reservaate muidugi on tsoonidena, ent pindalaliselt on nende osa väike, võrreldes kogu kaitsealuse pinnaga), vaid teataval määral majandatavad alad. Majanduspiirangud kaitsealadel peaks üldreeglina fikseerima majanduse ökoloogilisuse ehk tasakaalulisuse ja keskkonnahoidlikkuse. Mitteökoloogiliselt majandatav ala looduskaitsealana on ju võrdlemisi mõttetu. Seega - Eestis saavad olema suured ökoloogiliselt majandatavad alad. Arvestades maa suurust tervikuna isegi väga suured. Millest järelduvalt saab Eestis ökoloogiline elamis- ja majandamisviis möödapääsmatult oluliseks riigi elu ja majanduse osaks.

Järgnevalt võib küsida, kas eluviis, mida peetakse õigeks rahvuspargis, on parem või halvem kui väljaspool seda. Kuna ta on ökoloogiline, siis ma arvan, et parem. Kui nii, siis võib elu rahvuspargis olla eeskujuks elule väljaspool seda. Ehk järelikult, seisame pürgimuse ees elada nii nagu rahvuspargis. Elada nii kogu Eestimaal.

Eesti eripära - vaimsus ja loodushoid - võib selle paradoksaalsena näiva idee - muuta terve riik rahvuspargiks - tõesti teostada. Ma ei usu, et meie rahvas tunneks täit rahuldust olla üks madalama arengutasemega ääremaa ühinenud Euroopa riigis. Olla selle riigi osa rahvuspargina võib aga muuta ühinemise igati vastuvõetavaks.

Setumaa rahvuspark Eesti riigis võiks olla just sobivaks mudeliks meile enne Eestimaa rahvusparki Euroopa ühendriigis.

Meie seadusandluse nihkumisel looduskaitse enamarvestamise suunas väärib eeskuju võtta Ahvenamaast ja Fääri saartest. Need on alad, mille seisund on riigi ja rahvuspargi vahepealne. Maa valdamise tingimuste osas on neil reeglid rangemadki kui meie rahvusparkides.

Looduskaitse osutub seega osaks Eesti kaitsepoliitikast. Loodus- ja keskkonnakaitses ei ole aga põhilisteks relvadeks - erinevalt militaarvägedest - mitte tapmise ehk elu hävitamise vahendid, vaid elu kaitsmise ja hoidmise vahendid. See on paradigmaatiline muutus. J.v.Uexküll jr. on üritanud mõjustada ÜRO-d keskkonnakaitsegrupeeringuid looma. See on patsifistide armee. Me saame ka Eesti territooriumi kaitsta elu hoidvate relvadega. Rahvusvahelise tähtsusega kaitseala kaitsmine on ju ka enam kui selle maa elanike endi hool.

Biosfäärikaitseala ja Matsalu märgala juba on ülemaailmse kaitsealade võrgu osad. Rahvuspargid saavad seda samuti olla. Lisaks on meil loodusväärtusi, millel on vaieldamatu üleilmne tähtsus - liigirikkus Laelatu puisniidul ja teistelgi Lääne-Eesti puisniitudel, unikaalsed rabad. Vähemalt nende territooriumide kaitse - aga seal elavad ju ka inimesed - on täiesti võimalik looduskaitsesõjaväega. Konfliktioht Eestis ja lähiümbruses peaks olema küllalt madal, mis eelnimetatu võimalikuks teebki.

Eesti kaitseliidust, usun, võib saada looduskaitseliit. 

Tänuavaldus. Tänan Aleksei Lotmanit, Matsalu looduskaitseala teadusdirektorit ja kaitseliitlast, kellega mõtteline vestlus aitas eeltoodut kirja panna. 

Ilmunud:
Kull K. 1994. Eestimaa rahvuspark [The Estonian National Park]. - In: Kukk T. (ed.). XVII Eesti Looduseuurijate Päeva ettekannete kokkuvõtted: Soomaa rahvuspargi loodus. (Proceedings of the XVII Estonian Naturalists' Congress: Nature of Soomaa National Park) Tartu, 97-99.

Nimi:    
E-mail: 

Kommentaar:


casino video poker (02.01.2008)
http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/online-casino-poker online casino poker [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/online-casino-poker]online casino poker[/url] bank one credit card offer http://groups.google.com/group/bono6151/web/bank-one-credit-card-offer [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/bank-one-credit-card-offer]bank one credit card offer[/url] gioco roulette gratis http://groups.google.it/group/shannon5537/web/gioco-roulette-gratis [url=http://groups.google.it/group/shannon5537/web/gioco-roulette-gratis]gioco roulette gratis[/url] omaha poker rule http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/omaha-poker [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/omaha-poker]omaha poker online[/url] http://groups.google.de/group/elle6910/web/giochi-casino-gratis giochi casino gratis [url=http://groups.google.de/group/elle6910/web/giochi-casino-gratis]giochi casino gratis[/url]

cash loan payday until (02.01.2008)
[url=http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/www-poker-online]www poker online[/url] www poker online http://groups.google.fr/group/hulk8852/web/www-poker-online learn video poker [url=http://groups.google.com/group/leah2530/web/learn-video-poker-2]learn video poker[/url] http://groups.google.com/group/leah2530/web/learn-video-poker-2 [url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/discover-credit-card-phone-number]discover credit card phone number[/url] http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/discover-credit-card-phone-number discover credit card phone number online no fax payday loan http://groups.google.com/group/coyote5736/web/online-no-fax-payday-loan [url=http://groups.google.com/group/coyote5736/web/online-no-fax-payday-loan]online no fax payday loan[/url] http://groups.google.com/group/bono6151/web/card-credit-discover-payment card credit discover payment [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/card-credit-discover-payment]discover credit card payment center[/url]

black jack 21 (02.01.2008)
[url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/college-student-credit-card]college student credit card[/url] college student credit card http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/college-student-credit-card http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/online-poker-law online poker law [url=http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/online-poker-law]online poker law[/url] [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/first-premier-bank-credit-card]first premier bank credit card[/url] first premier bank credit card http://groups.google.com/group/bono6151/web/first-premier-bank-credit-card play texas holdem online free [url=http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/play-texas-holdem-online-free]play texas holdem online free[/url] http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/play-texas-holdem-online-free hold em poker http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/hold-em-poker [url=http://groups.google.co.uk/group/noah2729/web/hold-em-poker]hold em poker[/url]

card consolidation credit debt service (02.01.2008)
http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/card-credit-debt-help-save [url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/card-credit-debt-help-save]card credit debt help save[/url] card credit debt help save http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/mbna-credit-card-login mbna credit card login [url=http://groups.google.com/group/shaggy3341/web/mbna-credit-card-login]mbna credit card login[/url] http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/free-video-poker-game free video poker game [url=http://groups.google.co.uk/group/alfie95/web/free-video-poker-game]free video poker game[/url] http://groups.google.com/group/bono6151/web/capital-one-credit-card-application [url=http://groups.google.com/group/bono6151/web/capital-one-credit-card-application]capital one credit card application[/url] capital one credit card application [url=http://groups.google.com/group/schwartz3585/web/free-download-mobile-ringtones]download free mobile phone ringtones t[/url] http://groups.google.com/group/schwartz3585/web/free-download-mobile-ringtones download free mobile phone ringtones t

play blackjack (02.01.2008)
[url=http://groups.google.es/group/bret4732/web/casino-portal-internet]casino portal internet[/url] casino portal internet http://groups.google.es/group/bret4732/web/casino-portal-internet http://groups.google.es/group/rosie7141/web/ganar-dinero-portales-internet [url=http://groups.google.es/group/rosie7141/web/ganar-dinero-portales-internet]ganar dinero portales internet[/url] ganar dinero portales internet http://groups.google.de/group/patrice5800/web/gluck-spiel-online gluck spiel online [url=http://groups.google.de/group/patrice5800/web/gluck-spiel-online]gluck spiel online[/url] http://groups.google.com/group/issur3778/web/free-video-poker free video poker [url=http://groups.google.com/group/issur3778/web/free-video-poker]free video poker[/url] [url=http://groups.google.de/group/ryder9673/web/online-kasino-slots]online kasino slots[/url] online kasino slots http://groups.google.de/group/ryder9673/web/online-kasino-slots

poker online osx (01.01.2008)
texas hold em tip http://groups.google.com.au/group/alicia3939/web/texas-hold-em-tip [url=http://groups.google.com.au/group/alicia3939/web/texas-hold-em-tip]texas hold em tip[/url] [url=http://groups.google.es/group/regina4764/web/ruleta-para-jugar]ruleta para jugar[/url] http://groups.google.es/group/regina4764/web/ruleta-para-jugar ruleta para jugar juego omaha poker gratis [url=http://groups.google.es/group/hazard6115/web/juego-omaha-poker-gratis]juego omaha poker gratis[/url] http://groups.google.es/group/hazard6115/web/juego-omaha-poker-gratis free poker money [url=http://groups.google.com.au/group/alicia3939/web/free-poker-money]free poker money[/url] http://groups.google.com.au/group/alicia3939/web/free-poker-money uk credit card company http://panahdacey7885.livejournal.com/15140.html#cutid1 [url=http://panahdacey7885.livejournal.com/15140.html#cutid1]uk credit card company[/url]

poker dot net (01.01.2008)
cash advance for people with bad credit http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5686958/Cash_advance_for_people_with_bad_credit_Bad_credit_cash_advance_Advance_bad_cash_credit_loan_payday [url=http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5686958/Cash_advance_for_people_with_bad_credit_Bad_credit_cash_advance_Advance_bad_cash_credit_loan_payday]advance bad cash credit loan payday[/url] poker betting http://groups.google.co.uk/group/robert6673/web/poker-betting [url=http://groups.google.co.uk/group/robert6673/web/poker-betting]poker betting[/url] [url=http://www.xanga.com/l62gershon1EFD/631933104/les-jeux-casino.html]les jeux casino[/url] http://www.xanga.com/l62gershon1EFD/631933104/les-jeux-casino.html les jeux casino advance america cash http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5689238/Advance_america_cash [url=http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5689238/Advance_america_cash]advance america cash[/url] texas holdem descarga gratis http://groups.google.es/group/cobb5285/web/texas-holdem-descarga-gratis [url=http://groups.google.es/group/cobb5285/web/texas-holdem-descarga-gratis]texas holdem descarga gratis[/url]

caribbean poker portal (01.01.2008)
[url=http://groups.google.de/group/claire4097/web/texas-holdem-wiki]texas holdem wiki[/url] http://groups.google.de/group/claire4097/web/texas-holdem-wiki texas holdem wiki [url=http://www.aliamusica.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=237]apuesta dinero linea[/url] http://www.aliamusica.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=237 apuesta dinero linea [url=http://www.espacioblog.com/poker-1686/post/2007/12/13/strip-poker-online-strip-poker-online-spielen-strip-poker]strip poker kostenlos online spielen[/url] strip poker online spielen http://www.espacioblog.com/poker-1686/post/2007/12/13/strip-poker-online-strip-poker-online-spielen-strip-poker http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5698130/Fast_cash_payday_loan_Payday_us_fast_cash_loan [url=http://schiavoni826a4.myblog.de/schiavoni826a4/art/5698130/Fast_cash_payday_loan_Payday_us_fast_cash_loan]payday us fast cash loan[/url] payday us fast cash loan same day cash advance http://groups.google.com/group/scott188/web/same-day-cash-advance [url=http://groups.google.com/group/scott188/web/same-day-cash-advance]same day cash advance[/url]

ringtones for nokia phone info nokia personal remember ringtones (01.01.2008)
http://myblog.es/p854bonett2544/art/168228/Cingular_ringtones_Cingular_co_blogspot_com_ringtones_Cingular_go_phone_ringtones [url=http://myblog.es/p854bonett2544/art/168228/Cingular_ringtones_Cingular_co_blogspot_com_ringtones_Cingular_go_phone_ringtones]cingular ringtones[/url] cingular go phone ringtones casinos gratis [url=http://www.freewebtown.com/darin8345/casinos-gratis.html]casinos gratis[/url] http://www.freewebtown.com/darin8345/casinos-gratis.html http://casino9429.multiply.com/journal/item/17/ jugar al instante portal [url=http://casino9429.multiply.com/journal/item/17/]jugar al instante portal[/url] http://groups.google.com/group/kevin7858/web/cash-advance-payday-loan [url=http://groups.google.com/group/kevin7858/web/cash-advance-payday-loan]cash advance payday loan[/url] cash advance payday loan virtual online casino http://groups.google.com/group/grant1232/web/virtual-casino [url=http://groups.google.com/group/grant1232/web/virtual-casino]virtual casino[/url]

Kaden (30.12.2007)
gorgeous blond teen hairy beaver nude posing cute lesbian babes panty licking mature tutor having lesbian sex horny mature slut jumping on penis gay boys hardcore ass fucking at home anal masturbation with a long babes blowing n boned by cock wild milf in pantyhose suck dick on sofa mom sucking big dong n fucked gay black man posing naked muscle gay workers hot blowjob puma swede show bigtits and pussy hot asian teens first deep anal sex naturist index of pix naturist index of pix [url=http://adult-swim-porn.sultrygirlssex.info/naturist-index-of-pix.html]naturist index of pix[/url] gay boys hardcore ass fucking at home naturist index of pix gorgeous blond teen hairy beaver nude posing mom sucking big dong n fucked mature tutor having lesbian sex puma swede show bigtits and pussy horny mature slut jumping on penis cute lesbian babes panty licking wild milf in pantyhose suck dick on sofa gay black man posing naked anal masturbation with a long hot asian teens first deep anal sex babes blowing n boned by cock muscle gay workers hot blowjob nasty asian babe in hot interracial oral gentle mom fuck young boy horny bisexuals gets an anal and pussy fuck women fucked by canines mature dyke with tiny tits toys with teen nasty schoolgirl suck a huge thai gagged and titty tortured babe fingering and squirting water anne nicole smith posing naked plumper granny blowjobs tattooed gay masturbating for cumshot japanese school girl sucking tender teenie double orgasm butt brunette sucked three cocks gentle mom fuck young boy [url=http://extreme-lesbians.sultrygirlssex.info/women-fucked-by-canines.html]gentle mom fuck young boy[/url] brunette sucked three cocks tender teenie double orgasm butt anne nicole smith posing naked mature dyke with tiny tits toys with teen tattooed gay masturbating for cumshot thai gagged and titty tortured nasty asian babe in hot interracial oral horny bisexuals gets an anal and pussy fuck gentle mom fuck young boy nasty schoolgirl suck a huge plumper granny blowjobs babe fingering and squirting water japanese school girl sucking women fucked by canines raunchy gay amateur gives kinky oral fuck awsome lesbians fingering fat mature woman fucked by horny dirty sluts doing fuckmachines sexy granny pussy stretched teen have hardcore fuck with butt kissing slavegirl new hottie porn star fuck wild bisexual 3some wild oral & ass fuck petite ebony showing her hairy cretaceous cock 3d gay comic story porno tennegers gratis hairy indian with the perfect body nice milf boned by giant penis wild bisexual 3some wild oral & ass fuck [url=http://sultrygirlssex.info/porno-tennegers-gratis.html]wild bisexual 3some wild oral & ass fuck[/url] awsome lesbians fingering teen have hardcore fuck with fat mature woman fucked by horny nice milf boned by giant penis cretaceous cock 3d gay comic story dirty sluts doing fuckmachines raunchy gay amateur gives kinky oral fuck wild bisexual 3some wild oral & ass fuck petite ebony showing her hairy sexy granny pussy stretched hairy indian with the perfect body porno tennegers gratis new hottie porn star fuck butt kissing slavegirl round booty babes suck my cock at wild blonde gets rough and deep dirty blonde milf in stockings group gays sex in toilet raunchy stupid coed 3some show butts & boobs wwwfastsex videocom mature redhead fucked deep bigtitted ebony sexy babe blows pornstar queezing juicy boobs bound and forced to cum gays having anal and oral amateur hunk bursts his fresh cum three lesbians fingering pussies gorgeous pornstar tara in panties raunchy stupid coed 3some show butts & boobs [url=http://extreme-lesbians.sultrygirlssex.info/wwwfastsex-videocom.html]raunchy stupid coed 3some show butts & boobs[/url] pornstar queezing juicy boobs round booty babes suck my cock at gorgeous pornstar tara in panties group gays sex in toilet gays having anal and oral amateur hunk bursts his fresh cum bigtitted ebony sexy babe blows mature redhead fucked deep dirty blonde milf in stockings wwwfastsex videocom wild blonde gets rough and deep raunchy stupid coed 3some show butts & boobs three lesbians fingering pussies bound and forced to cum xxx raimi rapidsharecomfiles girl with big tits suck a cock hot girl bondaged in maledom hairy nude gay jerking off on bed & cumshot hot horny bisexual stud gives a blowjob megauploadcom drunk bisexual gangbang babes jerking multiplycommusic.html chick interracial butt fucked in mmf 3some blonde strips her panties pretty teen squirts cum busty bisexual blondes riding fat cock megauploadcom busty blond bdsm mistress humiliating sexy blonde has her feet licked pornstar breanne in fishnet pantyhose rapidsharecomfiles brunettes big ass get cum coated multiplycommusic rapidsharecomfiles chick interracial butt fucked in mmf 3some [url=http://super-models.sultrygirlssex.info/xxx-raimi-rapidsharecomfiles]chick interracial butt fucked in mmf 3some[/url] rapidsharecomfiles multiplycommusic.html megauploadcom hot horny bisexual stud gives a blowjob girl with big tits suck a cock rapidsharecomfiles pornstar breanne in fishnet pantyhose busty blond bdsm mistress humiliating hairy nude gay jerking off on bed & cumshot drunk bisexual gangbang babes jerking brunettes big ass get cum coated hot girl bondaged in maledom chick interracial butt fucked in mmf 3some busty bisexual blondes riding fat cock multiplycommusic pretty teen squirts cum blonde strips her panties xxx raimi rapidsharecomfiles megauploadcom sexy blonde has her feet licked lovely hot babe fucks a lucky guy dirty dark haired school girl in pantyhose older woman in action dark haired college teen fingering hairy asian fucks black penis three black guys fuck one girl two babes deep ass fucked hot asia babe gets fucked japanese showing her tits aunt kisses girl pussy delicious 3d gays hardcore banging in fitness beautiful lean body black slim babe toying with boobs & fingering ultimate wmvrapidsharede older woman in action [url=http://extreme-lesbians.sultrygirlssex.info/ultimate-wmvrapidsharede.html]older woman in action[/url] ultimate wmvrapidsharede dark haired college teen fingering hairy delicious 3d gays hardcore banging in fitness japanese showing her tits dirty dark haired school girl in pantyhose three black guys fuck one girl beautiful lean body hot asia babe gets fucked asian fucks black penis two babes deep ass fucked aunt kisses girl pussy older woman in action black slim babe toying with boobs & fingering lovely hot babe fucks a lucky guy ebony mom eating teens pussy three black guys fuck hot girl lexsteel porn bisexual boys sucking strapon hardcore blonde getting her ass drilled beautiful chick what adores to built brunettes erotic bondage bdsm bondaged slave on high heels posing sassy slut sindy goes deep down movies of flexible hot girl angie savage posing near fireplace mature bitch in pantyhose anal fuck bed sex guy fuck mature in stockings horny trannies orgy porn movies of flexible hot girl [url=http://preteen-underage-models.sultrygirlssex.info/lexsteel-porn.html]movies of flexible hot girl[/url] mature bitch in pantyhose anal fuck bed sex beautiful chick what adores to three black guys fuck hot girl sassy slut sindy goes deep down guy fuck mature in stockings bisexual boys sucking strapon hardcore built brunettes erotic bondage bdsm bondaged slave on high heels posing angie savage posing near fireplace lexsteel porn horny trannies orgy porn movies of flexible hot girl blonde getting her ass drilled ebony mom eating teens pussy cute tranny licking and fucking vida guerra flashes her big tits tempting girls allure boy celebrity actress in hardcore older mom fuck young boy pornstar shelby belle fingering hardcore beautiful babe plays with big cock shes a sexy and naughty tranny kream strap on lesbian vintage with hairy pussy movies of drop dead gorgeous cute blonde gets off sucking and bonnie wood free porn pictures hairy chubby blonde masturbating close up bonnie wood free porn pictures [url=http://adult-swim-porn.sultrygirlssex.info/bonnie-wood-free-porn-pictures.html]bonnie wood free porn pictures[/url] older mom fuck young boy vida guerra flashes her big tits kream strap on lesbian beautiful babe plays with big cock cute blonde gets off sucking and bonnie wood free porn pictures vintage with hairy pussy movies of drop dead gorgeous celebrity actress in hardcore pornstar shelby belle fingering hardcore hairy chubby blonde masturbating close up shes a sexy and naughty tranny tempting girls allure boy cute tranny licking and fucking guy licking hairy twat off fat granny busty blonde teen posing in erotic mature licks teens big tits dirty twink sucks hairy dick & fuck outdoor teen babe in act on penis shemale action in bikini busty nude oldy shows hairy pussy & fingering bengal asstr lucky blonde stuffed on huge penis cute babes butt decimated bisexual 3some wild oral fuck on sofa bisexual nurse sucks a studs smelly ass hardcore housewife sex roxy brutal dildo insertion roxy brutal dildo insertion [url=http://disabled-models.sultrygirlssex.info/bengal-asstr.html]roxy brutal dildo insertion[/url] teen babe in act on penis lucky blonde stuffed on huge penis mature licks teens big tits busty nude oldy shows hairy pussy & fingering roxy brutal dildo insertion bengal asstr cute babes butt decimated shemale action in bikini dirty twink sucks hairy dick & fuck outdoor bisexual nurse sucks a studs smelly ass guy licking hairy twat off fat granny hardcore housewife sex busty blonde teen posing in erotic bisexual 3some wild oral fuck on sofa busty drunk mature milf in pantyhose jerking mature housewife posing in kitchen wives vixen and ivy rose swinging asian doll getting cock deep in interracial gangbang college coed cunt banged wwwwhite cockscom two gorgeous teens lesbians busty shemale with small boobs & tiny hairy busty katin loves hard bj two cute babes fuck each other stark naked celebrities girls enjoy fucking huge dildo cumshot action in bisexual mmf 3some wives samantha and vixen suck dick two gorgeous teens lesbians [url=http://anal-fucking-machine.sultrygirlssex.info/wwwwhite-cockscom.html]two gorgeous teens lesbians[/url] girls enjoy fucking huge dildo stark naked celebrities busty drunk mature milf in pantyhose jerking two gorgeous teens lesbians wives vixen and ivy rose swinging mature housewife posing in kitchen asian doll getting cock deep in wwwwhite cockscom busty katin loves hard bj cumshot action in bisexual mmf 3some busty shemale with small boobs & tiny hairy two cute babes fuck each other interracial gangbang college coed cunt banged wives samantha and vixen suck dick young brunette opens her mouth wwwindonesian sexxxcom petite girl fucking while wearing hot asian teen plays with titties redhead big tits granny lady three hot student lesbians in orgy tanned hairy college student gay jerking sporty lesbian teens give pussies blond slim babe gets wild butt fuck tanned hairy college student twink jerks gay boy gets toy fucked & spanked redhead in pink panties asian teen in leather jerking boy on sofa big tits blonde tranny young brunette opens her mouth [url=http://sultrygirl

«« Eelmised  1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 / 63 / 64 / 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91 / 92 / 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106 / 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114 / 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 126 / 127 / 128 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 139 / 140 / 141 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 150 / 151 / 152 / 153 / 154 / 155 / 156 / 157 / 158 / 159 / 160 / 161 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 170 / 171 / 172 / 173 / 174 / 175 / 176 / 177 / 178 / 179 / 180 / 181 / 182 / 183 / 184 / 185 / 186 / 187 / 188 / 189 / 190 / 191 / 192 / 193 / 194 / 195 / 196 / 197 / 198 / 199 / 200 / 201 / 202 / 203 / 204 / 205 / 206 / 207 / 208 / 209 / 210 / 211 / 212 / 213 / 214 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 220 / 221 / 222 / 223 / 224 / 225 / 226 / 227 / 228 / 229 / 230 / 231 / 232 / 233 / 234 / 235 / 236 / 237 / 238 / 239 / 240 / 241 / 242 / 243 / 244 / 245 / 246 / 247 / 248 / 249 / 250 / 251 / 252 / 253 / 254 / 255 / 256 / 257 / 258 / 259 / 260 / 261 / 262 / 263 / 264 / 265 / 266 / 267 / 268 / 269 / 270 / 271 / 272 / 273 / 274 / 275 / 276 / 277 / 278 / 279 / 280 / 281 / 282 / 283 / 284 / 285 / 286 / 287 / 288 / 289 / 290 / 291 / 292 / 293 / 294 / 295 / 296 / 297 / 298 / 299 / 300 / 301 / 302 / 303 / 304 / 305 / 306 / 307 / 308 / 309 / 310 / 311 / 312 / 313 / 314 / 315 / 316 / 317 / 318 / 319 / 320 / 321 / 322 / 323 / 324 / 325 / 326 / 327 / 328 / 329 / 330  Järgmised »»
Otsing
 
Supported by Labor & LaborintLaborSupported by Labor & LaborintLaborint